Bankowość elektroniczna:


eBankNet:
https://ebank.bsilza.pl
eCorpoNet:
https://ecorponet.bsilza.pl/

Waluty wg NBP:

Kursy średnie

Tabela z dnia:

Menu dodatkowe

Towarzystwa tego typu i późniejsze spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe, które powstawały w poszczególnych zaborach...

Czytaj dalej...

Bank Spółdzielczy w Iłży oferuje usługi dewizowe oraz rachunki walutowe dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych ...

Czytaj dalej...

Pakiet "NA DZIEŃ DOBRY" - przeznaczony dla nowo pozyskanych klientów Banku, którzy prowadzą działalność gospodarczą...

Czytaj dalej...

W Banku Spółdzielczym w Iłży, jego Oddziałach i Filiach udzielane będą kredyty obrotowe dla rolników na zakup...

Czytaj dalej...

SWIFT (BIC) naszego Banku*: POLUPLPR                                                 IBAN to 26-cyfrowy numer rachunku...

Czytaj dalej...

Ubezpieczenie dla klientów posiadających kredyt odnawialny/obrotowy w rachunku bieżącym. Ubezpieczenie ...

Czytaj dalej...

Możesz zasilić konto Simplus, Tak Tak, POP, swoje lub bliskiej Ci osoby we wszystkich bankomatach Zrzeszenia Banku Polskiej...

Czytaj dalej...

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w naszym Banku. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji ...

Czytaj dalej...

Bank Spółdzielczy w Iłży oferuje usługi dewizowe oraz rachunki walutowe dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych ...

Czytaj dalej...

Aktualności

Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Iłży

Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży zawiadamia, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Banku w dniu
26 czerwca 2019 roku o godzinie 16:00 w Restauracji „Rycerska” przy ul. Podzamcze 46 w Iłży odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Iłży.

W przypadku niskiej frekwencji tj. poniżej 50 %, Walne Zgromadzenie zgodnie z § 24 punkt 2 Statutu Banku odbędzie się w drugim terminie
o godzinie 16:30 
dnia 26 czerwca 2019 roku przy każdej frekwencji.


Porządek obrad Walnego Zgromadzenia :

1. Otwarcie, przyjęcie regulaminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Wybory Komisji : Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Odpowiedniości.

4, Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia do podejmowania Uchwał.

6. Zapoznanie z procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Procedury dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży. (uchwała nr 1)

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 rok oraz przedstawienie sprawozdania finansowego.

9. Sprawozdanie z wykonania Uchwał z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego i oceną funkcjonowania polityki wynagradzania.

11. Przedstawienie sprawozdania niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018.

12. Odczytanie wystąpienia polustracyjnego ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie.

13. Sprawozdanie Komisji Odpowiedniości dotyczące oceny kwalifikacji Członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży.

14. Podjęcie Uchwały w sprawie Zatwierdzenia indywidualnej następczej oceny członków Rady Nadzorczej Banku za 2018 rok oraz kolegialnej oceny Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Iłży. (uchwała nr 2)

15. Zgłoszenie kandydatur do wyborów do Rady Nadzorczej.

16. Kierunki i założenia przyjęte przez Radę Nadzorczą do realizacji w 2019 roku.

17. Przedstawienie uczestnikom Walnego Zgromadzenia informacji na temat aktualnej sytuacji prawnej Banu Spółdzielczego w Iłży, podjęcie dyskusji i wypracowanie strategii dla Banku Spółdzielczego w Iłży na następne lata.

18. Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego statusu Banku Spółdzielczego w Iłży. (uchwała nr 3)

19. Wybory do Rady Nadzorczej Banku

20. Podjęcie uchwał :

 • Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za 2018 rok.(uchwała nr 4)

 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Iłży za 2018 rok. (uchwała nr 5)

 • Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu.(uchwała nr 6)

 • Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok. (uchwała nr 7)

 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za 2018 rok. (uchwała nr 8)

 • Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych im. F. Stefczyka z siedzibą w Warszawie. (uchwała nr 9)

 • Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Wystąpienia polustracyjnego ZRBS im. F. Stefczyka w Warszawie. (uchwała nr 10)

 • Podjęcie Uchwały o oznaczeniu najwyższej sumy zobowiązań, jaką Bank może zaciągnąć. (uchwała nr 11)

 • Uchwalenie kierunków działania i rozwoju na 2019 rok.(uchwała nr 12)

21. Sprawy różne.

22. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie zawiadamiamy, że w dniu Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Iłży ul. Rynek 1
w godzinach od 8:00 do 12:00 będą wyłożone następujące materiały: Protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia z dnia 27-12-2018r. , Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie, sprawozdanie finansowe za 2018r., opinia biegłego rewidenta wraz z raportem, roczne sprawozdanie z działalności Banku oraz sprawozdanie z wykonania uchwał poprzedniego Walnego Zgromadzenia.


Czytaj dalej...

Odnośniki

 • BPS
 • Narodowy Bank Polski
 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • AMRON
 • Concordia