Ustawowe Wakacje Kredytowe

Od 29 lipca 2022 r. można złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, czyli tzw. wakacje kredytowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

  • po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;

  • po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.


Wzór wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego:Wzór oświadczenia o odstąpieniu od wniosku złożonego poza placówką Banku:Wnioski można składać nie później niż w dniu płatności raty, której zawieszenie dotyczy:

1)      w Placówce Banku (w godzinach pracy Banku)

2)      pocztą tradycyjną na adres Banku (decyduje data wpływu do Banku)

3)      3)      na skrzynkę e-mail: wakacjekredytowe@bsilza.pl z podpisami elektronicznymi wszystkich kredytobiorców

4)      przez bankowość internetową.

Prosimy o składanie wniosków w godzinach pracy Banku. Wnioski, które wpłyną poza godzinami Pracy Banku będą rozpatrywane w kolejnym dniu roboczym.