Bank Spółdzielczy w Iłży na podstawie zawartej umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania podmiotom z sektora MŚP (mikro, mały lub średni przedsiębiorca), kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK.
Przedmiotowa umowa została zawarta w ramach realizacji programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Kredytowaniem objęte mogą zostać:
- kredyty obrotowe w PLN: przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności, 
- kredyty inwestycyjne w PLN: przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych.

Okres ważności gwarancji wynosi: 
- nie dłużej niż 27 miesięcy dla kredytów obrotowych,
- nie dłużej niż 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 3.500.000,00 zł.

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK dokonywane są w Banku.

Stawka opłaty prowizyjnej wynosi 0,5% kwoty gwarancji za roczny okres gwarancji. 


Od 01.03.2016r Bank Spółdzielczy w Iłży ma możliwość udzielania gwarancji de minimis dla przedsiębiorstw innowacyjnych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (FG POIG).

Warunki funkcjonowania gwarancji FG POIG:
1) Okres wykorzystania – gwarancja dla kredytów udzielonych do końca 2016r 
2) Prowizja za udzielenie gwarancji na innowacje wynosi 0 zł w całym okresie trwania gwarancji. 
3) Gwarancja FG POIG jest tożsama z gwarancją de minimis, tj. gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu. Maksymalna kwota gwarancji wynosi 3.500.000,00 zł, okres ważności gwarancji wynosi 
27 i 99 miesięcy
4) Beneficjenci gwarancji – przedsiębiorstwa z sektora MŚP spełniające jedno z siedmiu poniższych warunków:
a) zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłącznie w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
b) jego przedsiębiorstwo jest zlokalizowane w parku technologicznym,
c) uzyskał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
d) w ciągu ostatnich trzech lat otrzymał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji,
e) środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (konieczne przedstawienie biznes planu),
f) w Cop najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność B+R co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
g) w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów średnio o 10% rocznie.     


Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.