Informacja dla Klientów Banku

Szanowni Państwo,
Jeżeli jesteście Państwo posiadaczami rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa środkami zgromadzonymi na w/w rachunkach na wypadek śmierci.
W przypadku śmierci środki pieniężne zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach  zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. 
Dyspozycję na wypadek śmierci można złożyć w placówce Banku prowadzącej Państwa rachunek.
Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na rachunkach bankowych reguluje art. 56 ustawy Prawo bankowe, o następującej treści:
 „1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci - wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”
W przypadku pytań bądź wątpliwości z Państwa  strony zapraszamy do placówek naszego Banku.


Zarząd Banku Spółdzielczego
w Iłży