Bank Spółdzielczy w Iłży udostępnia możliwość składania wniosków za pomocą usługi bankowości elektronicznej na świadczenia z programu 500+.


  Bank umożliwia złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w serwisie internetowym eBankNet. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

  Wniosek Rodzina 500+ jest dostępny w serwisie internetowym Banku na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


OBSŁUGA WNIOSKU – KROK PO KROKU

  We Wniosku Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy poprosimy Cię o załączenie dokumentów tylko w dwóch przypadkach:
  – Jeżeli na wniosku wskazano uzyskiwanie przez Ciebie lub członka rodziny dochodów z działalności opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej, poprosimy Cię o skany/kopie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodzie z ryczałtu/karty podatkowej dla każdego członka rodziny, który ma taki dochód;
  – Jeżeli na wniosku wskazano kwoty alimentów zapłacone na rzecz osób spoza rodziny, poprosimy Cię o skany/kopie dokumentów potwierdzających obowiązek płacenia alimentów, tj. tytułu wykonawczego ustalającego alimenty na rzecz osób spoza rodziny (np. skan wyroku alimentacyjnego), oraz przekazów lub przelewów dokumentujących fakt płacenia konkretnych kwot alimentów na rzecz osób spoza rodzin.

  Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w serwisie internetowym Banku, złóż Wniosek Rodzina 500+ osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w serwisie internetowym w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w serwisie internetowym Banku oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy.

  Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.

  Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.

  W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku do Organu prowadzącego w gminie.

  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie
  w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.

  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) swojego wniosku.
  – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  – Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
  – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.
  – Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

 • Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+.
  – Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  – Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM BANKU – INFORMACJE DODATKOWE

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ znajdziesz po zalogowaniu do serwisu internetowego ebanknet, w sekcji “wnioski”.

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu ebanknet. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Wniosek Rodzina 500+ mogą złożyć wszyscy Użytkownicy serwisu ebanknet.

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany (dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, instrukcjami wypełniania wniosku w wersji papierowej na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.- Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:
  -„Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  -„Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  -„Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

 • Informacje dotyczące załączników:
  – Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  – Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  – Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  – Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  – Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

BEZPIECZEŃSTWO
Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

  Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do serwisu ebanknet.

  Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.

  Przy zalogowaniu do serwisu internetowego Banku, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: upo500plus@mrpips.gov.pl. UPO będzie przesyłane po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie emp@tia.

Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.
Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej, etapu rejestracji wniosku w systemie oraz jego wysłania;

  do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank. przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie z przyjętymi w Banku zasadami.