Informacja w sprawie możliwości odroczenia spłaty rat kredytu w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID – 19


W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa COVID – 19, Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży podjął decyzję o wsparciu Kredytobiorców, którzy zaciągnęli w Banku kredyty i którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Zarząd Banku wprowadził rozwiązania pomocowe, z których mogą korzystać Klienci indywidualni oraz rolnicy, przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe.


Propozycja dla Klientów indywidualnych (WZÓR WNIOSKU) WNIOSEK O ODROCZENIA TERMINU SPŁATY RAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Proponujemy zawieszenie:

 • Spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy – odsetki płatne jednorazowo w terminie spłaty pierwszej raty po upływie okresu odroczenia.

Propozycja dotyczy sytuacji szczególnych i uzasadnionych tj. takich gdzie Klient, w wyniku pandemii koronawirusa COVID – 19 utracił 100% dochodów. Utrata dochodów wymaga udokumentowania.

 • Spłaty rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Odroczenie terminu spłaty rat kredytu może dotyczyć:

 • kredytów gotówkowych

 • kredytów mieszkaniowych

 • kredytów uniwersalnych hipotecznych

 • kredytów na kolektory słoneczne

Propozycja dla przedsiębiorców, rolników, wspólnot mieszkaniowych (WZÓR WNIOSKU) WNIOSEK O ODROCZENIA TERMINU SPŁATY RAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Proponujemy zawieszenie:

 • Spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy – odsetki płatne jednorazowo w terminie spłaty pierwszej raty po upływie okresu odroczenia.

Propozycja dotyczy sytuacji szczególnych i uzasadnionych tj. takich gdzie Klient, w wyniku pandemii koronawirusa COVID – 19 utracił całkowicie płynność finansową. Utrata płynności wymaga udokumentowania.

 • Części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

 • Rat odsetkowych na okres do 3 miesięcy – odsetki płatne jednorazowo po upływie okresu odroczenia. Propozycja dotyczy sytuacji szczególnych i uzasadnionych tj. takich gdzie Klient, w wyniku pandemii koronawirusa COVID – 19 utracił całkowicie płynność finansową. Utrata płynności wymaga udokumentowania.

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych

 • kredytów inwestycyjnych

Zastosowanie odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych skutkuje tym, że wysokość kolejnych rat kapitałowych, po terminie zakończenia odroczenia, ulega zwiększeniu a okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian.

Wniosek o zawieszenie terminu spłaty kredytu należy złożyć nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: bsilza@bsilza.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy

 • pocztą/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Iłży ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, tel. 48 6163010

lub adres placówki Banku zajmującej się obsługą Kredytobiorcy z dopiskiem:

Odroczenie rat COVID - 19”:

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Rzeczniowie, Rzeczniów 1 „E”, 27-353 Rzeczniów, tel. 48 6167040

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Kazanowie, ul. Kościelna 16, 26-713 Kazanów, tel. 48 6766015

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Ciepielowie, Plac Zwycięstwa 1 27-310 Ciepielów, tel. 48 3788227

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Skaryszewie, ul. Rynek 33 26-640 Skaryszew, tel. 48 6103971

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Siennie, ul. Rynek 18 27-350 Sienno, tel. 48 3786089

Bank Spółdzielczy w Iłży Oddział w Radomiu ul. Słowackiego 98 26-600 Radom, tel. 48 3000005

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 8 26-500 Szydłowiec, tel. 48 3861320

Bank Spółdzielczy w Iłży Oddział w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 7 26-700 Zwoleń, 48 3603514

Bank Spółdzielczy w Iłży Oddział w Lipsku, ul. Solecka 2 27-300 Lipsko, 48 3321101

 • w wymienionych wyżej Jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Iłży

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany we wniosku, lub telefonicznie.

W przypadku kredytów zaciągniętych przez osoby fizyczne:

Odroczenie staje się skuteczne po zwrotnym e-mailowym przesłaniu informacji o akceptacji nowego terminarza spłat.

W przypadku kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców i rolników:

Odroczenie spłaty staje się skuteczne, po zawarciu aneksu do umowy kredytu.

Aneks do umowy kredytu zostanie zawarty w formie uzgodnionej z Kredytobiorcą.

Podstawową, preferowaną formą jest zwrotne przesłaniu e-mailem do Banku wydrukowanego i podpisanego, zgodnie ze wzorami podpisów, aneksu wraz z załącznikami ( e-mail z plikami pdf ).

W uzgodnionym później, bezpiecznym terminie, zaprosimy Państwa do placówki Banku celem podpisania aneksu wraz z wymaganymi dokumentami, w obecności pracownika Banku.

Odroczenie terminu spłaty jest możliwe, jeżeli na dzień 08.03.2020 r. kredyt obsługiwany był przez Państwa prawidłowo. Bank zweryfikuje, czy dotychczasowe spłaty rat były terminowe.

Bank może żądać przesłania dodatkowych materiałów, niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z wybraną placówką Banku.