Informacja w sprawie możliwości odroczenia spłaty rat kredytu w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa COVID – 19


W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa COVID – 19, Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży podjął decyzję o wsparciu Kredytobiorców, którzy zaciągnęli w Banku kredyty i którzy w wyniku pandemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Zarząd Banku wprowadził rozwiązania pomocowe, z których mogą korzystać Klienci indywidualni oraz rolnicy, przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe.


Propozycja dla Klientów indywidualnych (WZÓR WNIOSKU) WNIOSEK O ODROCZENIA TERMINU SPŁATY RAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Proponujemy zawieszenie:

 • Spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy – odsetki płatne jednorazowo w terminie spłaty pierwszej raty po upływie okresu odroczenia.

Propozycja dotyczy sytuacji szczególnych i uzasadnionych tj. takich gdzie Klient, w wyniku pandemii koronawirusa COVID – 19 utracił 100% dochodów. Utrata dochodów wymaga udokumentowania.

 • Spłaty rat kapitałowych na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Odroczenie terminu spłaty rat kredytu może dotyczyć:

 • kredytów gotówkowych

 • kredytów mieszkaniowych

 • kredytów uniwersalnych hipotecznych

 • kredytów na kolektory słoneczne

Propozycja dla przedsiębiorców, rolników, wspólnot mieszkaniowych (WZÓR WNIOSKU) WNIOSEK O ODROCZENIA TERMINU SPŁATY RAT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Proponujemy zawieszenie:

 • Spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na okres do 3 miesięcy – odsetki płatne jednorazowo w terminie spłaty pierwszej raty po upływie okresu odroczenia.

Propozycja dotyczy sytuacji szczególnych i uzasadnionych tj. takich gdzie Klient, w wyniku pandemii koronawirusa COVID – 19 utracił całkowicie płynność finansową. Utrata płynności wymaga udokumentowania.

 • Części kapitałowej na okres do 6 miesięcy – odsetki płatne w terminach wynikających z umowy kredytu

Odroczenie terminu spłaty raty kredytu może dotyczyć:

 • kredytów obrotowych

 • kredytów inwestycyjnych

Zastosowanie odroczenia terminu spłaty rat kapitałowych skutkuje tym, że wysokość kolejnych rat kapitałowych, po terminie zakończenia odroczenia, ulega zwiększeniu a okres spłaty kredytu pozostaje bez zmian.

Wniosek o zawieszenie terminu spłaty kredytu należy złożyć nie później niż na 5 dni roboczych przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu.

Wnioski o zawieszenie terminu spłaty kredytu można składać za pośrednictwem:

 • adresu e-mail: bsilza@bsilza.pl – należy załączyć skany wypełnionych i podpisanych formularzy

 • pocztą/kurierem na adres: Bank Spółdzielczy w Iłży ul. Rynek 1, 27-100 Iłża, tel. 48 6163010

lub adres placówki Banku zajmującej się obsługą Kredytobiorcy z dopiskiem:

Odroczenie rat COVID - 19”:

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Rzeczniowie, Rzeczniów 1 „E”, 27-353 Rzeczniów, tel. 48 6167040

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Kazanowie, ul. Kościelna 16, 26-713 Kazanów, tel. 48 6766015

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Ciepielowie, Plac Zwycięstwa 1 27-310 Ciepielów, tel. 48 3788227

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Skaryszewie, ul. Rynek 33 26-640 Skaryszew, tel. 48 6103971

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Siennie, ul. Rynek 18 27-350 Sienno, tel. 48 3786089

Bank Spółdzielczy w Iłży Oddział w Radomiu ul. Słowackiego 98 26-600 Radom, tel. 48 3000005

Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu, ul. Rynek Wielki 8 26-500 Szydłowiec, tel. 48 3861320

Bank Spółdzielczy w Iłży Oddział w Zwoleniu, ul. Władysława Jagiełły 7 26-700 Zwoleń, 48 3603514

Bank Spółdzielczy w Iłży Oddział w Lipsku, ul. Solecka 2 27-300 Lipsko, 48 3321101

 • w wymienionych wyżej Jednostkach organizacyjnych Banku Spółdzielczego w Iłży

Bank z tytułu odroczenia terminu spłaty kredytu nie będzie pobierał żadnych opłat i prowizji.
Każdy wniosek będzie rozpatrzony indywidualnie w przyspieszonym trybie, o decyzji powiadomimy Państwa niezwłocznie w formie elektronicznej, na adres e-mail wskazany we wniosku, lub telefonicznie.

W przypadku kredytów zaciągniętych przez osoby fizyczne:

Odroczenie staje się skuteczne po zwrotnym e-mailowym przesłaniu informacji o akceptacji nowego terminarza spłat.

W przypadku kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców i rolników:

Odroczenie spłaty staje się skuteczne, po zawarciu aneksu do umowy kredytu.

Aneks do umowy kredytu zostanie zawarty w formie uzgodnionej z Kredytobiorcą.

Podstawową, preferowaną formą jest zwrotne przesłaniu e-mailem do Banku wydrukowanego i podpisanego, zgodnie ze wzorami podpisów, aneksu wraz z załącznikami ( e-mail z plikami pdf ).

W uzgodnionym później, bezpiecznym terminie, zaprosimy Państwa do placówki Banku celem podpisania aneksu wraz z wymaganymi dokumentami, w obecności pracownika Banku.

Odroczenie terminu spłaty jest możliwe, jeżeli na dzień 14.03.2020 r. oraz na dzień złożenia wniosku o odroczenie, kredyt obsługiwany był i jest przez Państwa prawidłowo. Bank zweryfikuje, czy dotychczasowe spłaty rat były terminowe.

Bank może żądać przesłania dodatkowych materiałów, niezbędnych do podjęcia decyzji kredytowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z wybraną placówką Banku.