Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)
Gwarancja PLG COSME stanowi zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez Bank Spółdzielczy w Iłży przedsiębiorstwom z sektora MŚP oraz rolnikom, którzy w ocenie banku posiadają zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami.


Gwarancje BGK udzielane w ramach programu COSME są alternatywą dla przedsiębiorców, którzy wyczerpali limit pomocy de minimis.


  1. mikro-, mały lub średni przedsiębiorca,

  2. Gwarancja nie obejmuje przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na:

   - wytwarzaniu, przetwórstwie lub wprowadzaniu do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,

   - produkcji lub wprowadzaniu do obrotu napojów alkoholowych,

   - produkcji lub wprowadzaniu do obrotu treści pornograficznych,

   - produkcji i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,

   - prowadzeniu gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,

   - produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

   - badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych związanych z klonowaniem ludzi na potrzeby badań lub terapii oraz organizmami zmodyfikowanymi genetycznie,

   - badaniach i wdrażaniu zastosowań technicznych w sektorze informatycznym dotyczących programów lub rozwiązań opartych na danych elektronicznych, które mają na celu wspieranie działalności prowadzonej w sektorach, o których mowa powyżej;Niniejsze finansowanie jest możliwe dzięki Gwarancji, która została udzielona jest w ramach programu COSME oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych („EFSI”) ustanowionego na mocy Planu Inwestycyjnego dla Europy. EFSI  ma na celu wspieranie finansowania i wdrażania inwestycji produkcyjnych w Unii Europejskiej oraz zapewnienie lepszego dostępu do finansowania.


więcej informacji