1. Kredyt gotówkowy konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy konsumpcyjny przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Oprocentowanie 7,20%

Prowizja:

- za udzielenie kredytu 0-5%

- za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł


2. Kredyt mieszkaniowy

Kredyt może być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy w tym na:

  - zakup działki budowlanej;

  - zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

  - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

  - nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

  - przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;

  - wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

  - spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego;

  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

  - zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 40% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

Oprocentowanie może być ustalone jako:

a) stawka bazowa WIBOR + marża banku

b) stała stopa procentowa od 4 p.p. do 7,20 p.p.

Prowizja za udzielenie kredytu od 1.50% do 3,00% min. 300,00 zł

Opłata za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł


3. Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt udzielany na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność kredytobiorcy (LtV< 60%)  
2) oraz nie więcej niż 1.500.000,00 zł

Oprocentowanie może być ustalone jako:

a) stawka bazowa WIBOR + marża banku

b) zmienna lub stała stopa procentowa od 5 p.p. do 7,20 p.p.

Prowizja za udzielenie kredytu od 1,50% do 3,00%

Opłata za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł


4. Kredyt konsolidacyjny

Kredyt przeznaczony na konsolidację zobowiązań spłacanych w PLN. Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

- kredyt / pożyczka gotówkowa;

- kredyt / pożyczka samochodowa;

- limit w karcie kredytowej;

- limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

- kredyt / pożyczka hipoteczna;

- kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);

- kredyt studencki;

- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.5. Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.


6. Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Umożliwiający wydawanie dyspozycji powodujących przekroczenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Wysokość dopuszczalnego debetu zależy od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. Dopuszczalny debet powinien być spłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego powstania.Klienci Banku Spółdzielczego w Iłży mogą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Generali Życie T. U. S. A. które do kredytu oferowane jest w Banku. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, które Kredytobiorca otrzymuje przed podpisaniem Umowy kredytu.Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny i jest dostępne po podpisaniu przez Kredytobiorcę oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia najpóźniej w momencie podpisania Umowy kredytu.