1. Kredyt gotówkowy konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy konsumpcyjny przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Oprocentowanie 7,20%

Prowizja:

- za udzielenie kredytu 0-5%

- za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł


2. Kredyt mieszkaniowy

Szeroki zakres kredytowania

Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy

Finansowanie do 80% wartości nieruchomości

Oprocentowanie ze zmienną lub stałą stopą przez 5 lat

Indywidualne podejście do każdego Klienta

Cel kredytowania:

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1. zakup działki budowlanej;

 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;

 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

 1. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych

 2. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;

 3. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

 1. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile powierzchnia niemieszkalna nie będzie większa niż 40% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji;

 2. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych

 3. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;

 4. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 5. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat z zastrzeżeniem że suma wieku Kredytobiorcy oraz okresu kredytowania nie przekroczy 75 lat.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć: 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki lub 80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Okres rozpatrywania wniosku do 21 dni kalendarzowych od dnia wpływu kompletnego dokumentów do Banku.

Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i

karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Okres wykorzystania kredytu mieszkaniowego nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

 1. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;

 2. hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,

 3. cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ( i dokonania na rzecz Banku cesji praw z tego ubezpieczenia;

Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca przedkłada kopie co najmniej 1 dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności) oraz składa w placówce Banku dokumenty:

 1. stwierdzające źródło i wysokość dochodów;

 2. dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia;

 3. potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe;

 4. wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę wpisanego w dniu wyceny na listę Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, nie starsza niż 12 miesięcy – w przypadku gdy jest wymagana

 5. inne dokumenty uzgodnione z Bankiem.

Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku „Tabela oprocentowania kredytów obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Iłży jego Oddziałach i Filiach”.

Wysokość opłat i prowizji określa aktualnie obowiązująca „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych”

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,12% dla kredytu mieszkaniowego, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 338.727,63 PLN ( bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 268 miesięcy, wkład własny 20% wartości nieruchomości, całkowita kwota do zapłaty 818.700,17 PLN, oprocentowanie zmienne 9,40% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna WIBOR 3 M 7,11 %) i stałej marży Banku 2,29%. Spłata kredytu w 268 ratach równych kapitałowo-odsetkowych: 267 rat po 3.028,39 PLN, ostatnia rata 3.026,12 PLN . Całkowity koszt kredytu 479.972,54 PLN w tym: prowizja 6.943,92 PLN (w wysokości 2,05 % od kwoty wnioskowanej), odsetki 472.878,62 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 150,00 PLN. W RRSO nie ujęte zostały koszty związane z ustanowieniem hipoteki oraz ubezpieczenia nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

3. Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt udzielany na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność kredytobiorcy (LtV< 60%)  
2) oraz nie więcej niż 1.500.000,00 zł

Oprocentowanie może być ustalone jako:

a) stawka bazowa WIBOR + marża banku

b) zmienna lub stała stopa procentowa od 5 p.p. do 7,20 p.p.

Prowizja za udzielenie kredytu od 1,50% do 3,00%

Opłata za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,23 % dla uniwersalnego kredytu hipotecznego, przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 200.000,00 PLN ( bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania 300 miesięcy, całkowita kwota do zapłaty 642.212,30 PLN, oprocentowanie zmienne 12,11% w skali roku wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu ( stopa zmienna WIBOR 3 M 7,11 p.p.) i stałej marży Banku 5,00p.p. Spłata kredytu w 300 ratach równych kapitałowo-odsetkowych: 299 rat po 2.123,53 PLN, ostatnia rata 2.126,83 PLN . Całkowity koszt kredytu 442.212,00 PLN, w tym: prowizja 5.000,00 PLN (w wysokości 2,5% od kwoty wnioskowanej), odsetki 437.062,30 PLN, opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 150,00 PLN. W RRSO nie ujęte zostały koszty związane z ustanowieniem hipoteki oraz ubezpieczenia nieruchomości. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta. Kalkulacja została sporządzona na dzień 02.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.


4. Kredyt konsolidacyjny

Kredyt przeznaczony na konsolidację zobowiązań spłacanych w PLN. Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

- kredyt / pożyczka gotówkowa;

- kredyt / pożyczka samochodowa;

- limit w karcie kredytowej;

- limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

- kredyt / pożyczka hipoteczna;

- kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);

- kredyt studencki;

- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.5. Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.


6. Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Umożliwiający wydawanie dyspozycji powodujących przekroczenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Wysokość dopuszczalnego debetu zależy od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. Dopuszczalny debet powinien być spłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego powstania.


7. Karta kredytowa

Karta kredytowa VISA Credit dla klientów indywidualnych to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności

Karta kredytowa VISA Credit to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca jednocześnie wygodę płacenia i zawsze dostępny kredyt.

Nie musisz angażować już własnych środków z rachunku.

Możesz więc robić zakupy zawsze, kiedy będziesz mieć na to ochotę.

Wybierając kartę kredytową  VISA Credit zyskujesz:

 • bezodsetkowy kredyt - dla transakcji bezgotówkowych, do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu

 • limit kredytowy do 20 000 PLN

 • bezpieczne transakcje w Internecie dzięki zabezpieczeniu 3D Secure

 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej

 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych na karcie

Jak działa karta kredytowa?

Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych za pomocą karty. Bank wymaga spłaty jedynie 5% (min. 50 zł) miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeżeli spłacisz całe zadłużenie w terminie podanym na wyciągu (do 28 lub 29 dnia następnego miesiąca po miesiącu podanym na wyciągu) nie zapłacisz żadnych odsetek.

Koszt wydania karty: 0 zł
Okres ważności karty: 3 lata

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
Klienci Banku Spółdzielczego w Iłży mogą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Generali Życie T. U. S. A. które do kredytu oferowane jest w Banku. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, które Kredytobiorca otrzymuje przed podpisaniem Umowy kredytu.Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny i jest dostępne po podpisaniu przez Kredytobiorcę oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia najpóźniej w momencie podpisania Umowy kredytu.


KLAUZULA INFORMACYJNA BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJPani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Bank Spółdzielczy w Iłży (dalej „Bank”) na podstawie art.105 ust. 1 pkt 1c oraz art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo bankowe”) – do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77 a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”). W związku z powyższym BIK – obok Banku – staje się Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez BIK.


 1. Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jacka Kaczmarskiego 77a, 02-679 Warszawa (dalej „BIK”).

 1. Dane kontaktowe.

Z BIK można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@bik.pl lub pisemnie (Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). W BIK wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@bik.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych, Centrum Obsługi Klienta BIK S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez BIK w celach:

 1. wykonywania czynności bankowych, w szczególności oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym z wykorzystaniem profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy Prawa bankowego;

 2. statystycznych i analiz, których wynikiem nie są dane osobowe i wynik ten nie służy za podstawę podejmowania decyzji dotyczących konkretnych osób fizycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych wynikający z przepisów Prawa bankowego;

 3. w celu stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – podstawą przetwarzania danych osobowych jest przepis Prawa bankowego;

 4. w celu rozpatrywania Pani/Pana potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przez potencjalnymi roszczeniami.

 1. Kategorie przetwarzanych danych.

BIK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie:

 1. dane identyfikujące osobę: PESEL/NIP, imię, nazwisko, dane dotyczące dokumentów tożsamości, nazwisko rodowe, nazwisko panieńskie matki, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo;

 2. dane adresowe i teleadresowe;

 3. dane socjo-demograficzne: informacje o zatrudnieniu lub prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, dochody i wydatki, stan cywilny, liczba osób w gospodarstwie domowym, ustrój majątkowy małżonków;

 4. dane dotyczące zobowiązania: źródło zobowiązania, kwota i waluta, numer i stan rachunku, data powstania zobowiązania, warunki spłaty zobowiązania, cel finansowania, zabezpieczenie prawne i przedmiot zabezpieczenia, przebieg realizacji zobowiązania, stan zadłużenia z tytułu zobowiązania na dzień wygaśnięcia zobowiązania, data wygaśnięcia zobowiązania, przyczyny niewykonania zobowiązania lub dopuszczenia się zwłoki, o której mowa w art. 105a ust. 3 ustawy, przyczyny wygaśnięcia zobowiązania, informacja o upadłości konsumenckiej, decyzja kredytowa i dane dotyczące wniosków kredytowych.

 1. Źródło pochodzenia danych.

BIK pozyskuje Pani/Pana dane osobowe z Banku.

Informacja o upadłości konsumenckiej przetwarzana w BIK może pochodzić z Banku oraz z Monitora Sądowego i Gospodarczego.

 1. Okres przez który dane będą przetwarzane.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez BIK:

 1. dla celów wykonywania czynności bankowych, w szczególności dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego – przez okres trwania Pani/Pana zobowiązania, a po jego wygaśnięciu – tylko
  w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody lub spełnienia warunków, o których mowa w art. 105a ust. 3 Prawa bankowego, przy czym w żadnym wypadku nie dłużej niż przez okres 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 5 lat od jego przekazania, z tym, że dane te będą udostępnianie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od ich przekazania;

 2. dla celów stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w art. 105a ust. 4 Prawa bankowego – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania;

 3. dla celów statystycznych i analiz – przez okres trwania zobowiązania oraz przez okres 12 lat od wygaśnięcia zobowiązania, a w zakresie danych wynikających z zapytania przekazanego do BIK – przez okres nie dłuższy niż 10 lat od jego przekazania;

 4. dla celów rozpatrywania Pani/Pana reklamacji i zgłoszonych roszczeń – do momentu przedawnienia Pani/Pana potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

 1. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez BIK podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom wymienionym w art. 105 ust. 4 i 4d Prawa bankowego, a także do rejestru PESEL lub Rejestru Dowodów Osobistych w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych osobowych, oraz innym podmiotom współpracującym z BIK, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą. Pani/Pana dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu BIK, takim jak dostawcy usług informatycznych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z BIK i wyłącznie zgodnie z poleceniami BIK.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.