1. Kredyt gotówkowy konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy konsumpcyjny przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Oprocentowanie 7,20%

Prowizja:

- za udzielenie kredytu 0-5%

- za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł


2. Kredyt mieszkaniowy

Szeroki zakres kredytowania

Karencja w spłacie kapitału do 24 miesięcy

Finansowanie do 80% wartości nieruchomości

Oprocentowanie ze zmienną lub stałą stopą przez 5 lat

Indywidualne podejście do każdego Klienta

Cel kredytowania:

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:

 1. zakup działki budowlanej;

 2. zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

 3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

 4. nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

 5. przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;

 6. wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

 7. spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

 8. inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,

 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,

 • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

 1. wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych

 2. remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych;

 3. inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:

 • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

 • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

 1. zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile powierzchnia niemieszkalna nie będzie większa niż 40% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji;

 2. zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego lub kredytu Mieszkanie dla Młodych

 3. refinansowanie kosztów nabycia poniesionych przez Kredytobiorcę na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 9-10, jeżeli zostały one poniesione przez Kredytobiorcę maksymalnie do 12 miesięcy od daty podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność na Kredytobiorcę lub na cele mieszkaniowe, o których mowa w pkt. 8, do 12 miesięcy od daty rozpoczęcia przedsięwzięcia;

 4. refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego.

 5. dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat z zastrzeżeniem że suma wieku Kredytobiorcy oraz okresu kredytowania nie przekroczy 75 lat.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć: 50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki lub 80% wartości rynkowej nieruchomości lub kosztu realizacji przedsięwzięcia w przypadku pozostałych celów kredytowania.

Okres rozpatrywania wniosku do 21 dni kalendarzowych od dnia wpływu kompletnego dokumentów do Banku.

Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i

karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Okres wykorzystania kredytu mieszkaniowego nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

Obligatoryjnymi formami zabezpieczenia kredytu są:

 1. weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę na rzecz Banku wraz z deklaracją wekslową;

 2. hipoteka ustanawiana w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, stanowiącej przedmiot zabezpieczenia spłaty kredytu,

 3. cesja praw na rzecz Banku z polisy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych ( i dokonania na rzecz Banku cesji praw z tego ubezpieczenia;

Wraz z wnioskiem o udzielenie kredytu Wnioskodawca przedkłada kopie co najmniej 1 dokumentu potwierdzającego tożsamość (oryginał do wglądu w celu potwierdzenia autentyczności) oraz składa w placówce Banku dokumenty:

 1. stwierdzające źródło i wysokość dochodów;

 2. dotyczące kredytowanego przedsięwzięcia;

 3. potwierdzające rozdzielność majątkową małżeńską, jeżeli taka istnieje – umowa w formie aktu notarialnego bądź prawomocne orzeczenie sądowe;

 4. wycena wartości nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę wpisanego w dniu wyceny na listę Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzoną przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, nie starsza niż 12 miesięcy – w przypadku gdy jest wymagana

 5. inne dokumenty uzgodnione z Bankiem.

Wysokość oprocentowania określa obowiązująca w Banku „Tabela oprocentowania kredytów obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Iłży jego Oddziałach i Filiach”.

Wysokość opłat i prowizji określa aktualnie obowiązująca „Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych”


3. Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt udzielany na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć:

1) 60% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność kredytobiorcy (LtV< 60%)  
2) oraz nie więcej niż 1.500.000,00 zł

Oprocentowanie może być ustalone jako:

a) stawka bazowa WIBOR + marża banku

b) zmienna lub stała stopa procentowa od 5 p.p. do 7,20 p.p.

Prowizja za udzielenie kredytu od 1,50% do 3,00%

Opłata za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł


4. Kredyt konsolidacyjny

Kredyt przeznaczony na konsolidację zobowiązań spłacanych w PLN. Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

- kredyt / pożyczka gotówkowa;

- kredyt / pożyczka samochodowa;

- limit w karcie kredytowej;

- limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

- kredyt / pożyczka hipoteczna;

- kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);

- kredyt studencki;

- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.5. Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.


6. Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Umożliwiający wydawanie dyspozycji powodujących przekroczenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Wysokość dopuszczalnego debetu zależy od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. Dopuszczalny debet powinien być spłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego powstania.


7. Karta kredytowa

Karta kredytowa VISA Credit dla klientów indywidualnych to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności

Karta kredytowa VISA Credit to międzynarodowa karta płatnicza zapewniająca jednocześnie wygodę płacenia i zawsze dostępny kredyt.

Nie musisz angażować już własnych środków z rachunku.

Możesz więc robić zakupy zawsze, kiedy będziesz mieć na to ochotę.

Wybierając kartę kredytową  VISA Credit zyskujesz:

 • bezodsetkowy kredyt - dla transakcji bezgotówkowych, do 51 dni pod warunkiem spłaty całości zadłużenia w dacie wskazanej na wyciągu

 • limit kredytowy do 20 000 PLN

 • bezpieczne transakcje w Internecie dzięki zabezpieczeniu 3D Secure

 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej

 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych na karcie

Jak działa karta kredytowa?

Bank daje Ci do dyspozycji indywidualnie ustalony limit kredytowy. Co miesiąc otrzymujesz wyciąg z zestawieniem wydatków dokonanych za pomocą karty. Bank wymaga spłaty jedynie 5% (min. 50 zł) miesięcznego zadłużenia podanego na wyciągu. Jeżeli spłacisz całe zadłużenie w terminie podanym na wyciągu (do 28 lub 29 dnia następnego miesiąca po miesiącu podanym na wyciągu) nie zapłacisz żadnych odsetek.

Koszt wydania karty: 0 zł
Okres ważności karty: 3 lata

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.
Klienci Banku Spółdzielczego w Iłży mogą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Generali Życie T. U. S. A. które do kredytu oferowane jest w Banku. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, które Kredytobiorca otrzymuje przed podpisaniem Umowy kredytu.Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny i jest dostępne po podpisaniu przez Kredytobiorcę oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia najpóźniej w momencie podpisania Umowy kredytu.