1. Kredyt gotówkowy konsumpcyjny

Kredyt gotówkowy konsumpcyjny przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej.

Oprocentowanie 10%

Prowizja:

- za udzielenie kredytu 0-5%


2. Kredyt mieszkaniowy

Kredyt może być przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych Kredytobiorcy w tym na:

  - zakup działki budowlanej;

  - zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

  - nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;

  - nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;

  - przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;

  - wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;

  - spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;

  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego;

  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

  - zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;

  - zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

Oprocentowanie może być ustalone jako:

a) stawka bazowa WIBOR + marża banku

b) zmienna lub stała stopa procentowa od 5%

Prowizja za udzielenie kredytu 0-3%


3. Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt udzielany na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednakże cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu. Maksymalna kwota kredytu wynosi 95% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. 

Oprocentowanie może być ustalone jako:

a) stawka bazowa WIBOR + marża banku

b) zmienna lub stała stopa procentowa od 8%

Prowizja za udzielenie kredytu 0-3%


4. Kredyt konsolidacyjny

Kredyt przeznaczony na konsolidację zobowiązań spłacanych w PLN. Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

- kredyt / pożyczka gotówkowa;

- kredyt / pożyczka samochodowa;

- limit w karcie kredytowej;

- limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym;

- kredyt / pożyczka hipoteczna;

- kredyt mieszkaniowy (pod warunkiem, iż kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności);

- kredyt studencki;

- kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy.


5. Kredyt z dotacją NFOŚiGW na budowę domów energooszczędnych

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych, zgodnie z Programem Priorytetowym przyjętym przez NFOŚiGW dotyczącym dofinansowania Przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW Dotacją, pod nazwą „Efektywne wykorzystanie energii Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych;

Celem przedsięwzięcia może być:

1) budowa domu jednorodzinnego realizowana systemem gospodarczym przez Kredytobiorcę;

2) inwestycja mieszkaniowa realizowana przez inwestora zastępczego:

- budowa / zakup nowego domu jednorodzinnego,

- zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym.

Wysokość Dotacji uzależniona jest od uzyskanego Efektu Ekologicznego, mierzonego wskaźnikiem EUco. i wynosi maksymalnie 50.000,00 zł


6. Kredyt mieszkaniowy w programie MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Kredyt przeznaczony jest na nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, będącego pierwszym mieszkaniem na zasadach określonych Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ).

Pomoc państwa polega na dofinansowaniu wkładu własnego w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania lub domu od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu.

Dofinansowanie może zostać udzielone m.in.:

1) jeżeli nabywca złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat,

2) jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy,

3) jeżeli mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę,

4) jeżeli powierzchnie użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

- 75% dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego

- 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,

5) jeżeli cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.


7. Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności Umowy kredytu.


8. Debet w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym (ROR)

Umożliwiający wydawanie dyspozycji powodujących przekroczenie kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku. Wysokość dopuszczalnego debetu zależy od wysokości miesięcznych wpływów na rachunek. Dopuszczalny debet powinien być spłacony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jego powstania.Klienci Banku Spółdzielczego w Iłży mogą skorzystać z ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej przez Bank umowy grupowego ubezpieczenia na życie, oferowanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Ubezpieczeń Życiowych i Rentowych CONCORDIA CAPITAL S.A. które do kredytu oferowane jest w Banku. Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej określają Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia, które Kredytobiorca otrzymuje przed podpisaniem Umowy kredytu.Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny i jest dostępne po podpisaniu przez Kredytobiorcę oświadczenia o przystąpieniu do ubezpieczenia najpóźniej w momencie podpisania Umowy kredytu.