Rachunki bankowe

Bank Spółdzielczy otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:

 • rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze,
 • rachunki lokat terminowych,
 • inne rachunki na wyodrębnione cele.

Rachunki rozliczeniowe służą do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunki lokat terminowych służą do gromadzenia środków pieniężnych.

Bank Spółdzielczy otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze na rzecz:

 • rezydentów a w szczególności:
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,
  • osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami oraz rolników
  • organizacji ustanowionych dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji politycznych, społecznych, społeczno zawodowych, wyznaniowych,
  • oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, które prowadzą działalność na terytorium Polski,
 • nierezydentów, a w szczególności:
  • osób prawnych, innych podmiotów instytucjonalnych, posiadających zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
  • osób fizycznych mających zarejestrowaną działalność za granicą,
  • przedsiębiorstw, oddziałów i przedstawicielstw utworzonych przez rezydentów

Oprocentowanie rachunków bankowych

Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bankowych mogą być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, wysokości określanej przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Iłży dla danego rodzaju rachunków bankowych, za wyjątkiem środków wydzielonych na opłacenie czeków potwierdzonych, które nie podlegają oprocentowaniu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach rozliczeniowych oprocentowane są od daty wpływu bądź wpłaty na rachunek rozliczeniowy do dnia poprzedzającego datę wypłaty z rachunku rozliczeniowego włącznie.

Opłaty i prowizje za czynności bankowe

Za czynności związane z obsługą rachunków bankowych, Bank Spółdzielczy pobiera prowizje i opłaty, zgodnie z „Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziale, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych”.

Dysponowanie środkami pieniężnymi

Bank Spółdzielczy wykonuje dyspozycje Posiadacza rachunku w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym na dyspozycji jako data realizacji pod warunkiem, że posiadacz rachunku dysponuje wystarczającymi środkami pieniężnymi na rachunku rozliczeniowym.

Środki zgromadzone na rachunku rozliczeniowym są płatne na żądanie przez czas nieoznaczony.

Dyspozycje posiadacza rachunku dotyczące przeprowadzania rozliczeń, podpisane przez osoby wymienione w Karcie Wzorów Podpisów pod pieczątką firmową, zgodnie z wzorami podpisów, mogą być składane we wszystkich jednostkach Banku Spółdzielczego.