1. Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy.


2. Kredyt w rachunku bieżącym

Jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie. Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej.


3. Kredyt rewolwingowy

Jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.


4. Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.


5. Kredyty preferencyjne:

    a) z dopłatami do odsetek - udzielane na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. wraz z późn. zmianami wprowadzającym Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz “Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”


    2) z częściową spłatą kapitału – udzielane na inwestycje w gospodarstwach rolnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2010 Prezesa ARiMR z dnia 6 września 2010 r. wraz z późn. zmianami wprowadzającym Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału oraz zawierającym “Wykaz działalności w zakresie rolnictwa wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów lub częściowej spłaty kapitału”.


6. Kredyt dyskontowy

Nieodnawialny lub odnawialny udzielony przez Bank na pokrycie weksli składanych przez Kredytobiorcę do dyskonta, które polega na nabyciu przez Bank weksla przed terminem jego płatności z potrąceniem odsetek dyskontowych.


7. Gwarancje i poręczenia

Bank, poprzez wystawienie gwarancji lub poręczenia wg prawa cywilnego, zobowiązuje się względem Beneficjenta wykonać zobowiązanie pieniężne na wypadek, gdyby Zleceniodawca nie wywiązał się w terminie ze swoich zobowiązań wobec Beneficjenta przy czym gwarancja jest zobowiązaniem abstrakcyjnym, nieakcesoryjnym (tzn. niezależnym od warunków kontraktu/umowy).    Kredyty udzielane mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom na bieżące finansowanie działalności gospodarczej, również kredyty w rachunku bieżącym mogą być objęte gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.


Rodzaje produktów kredytowych - Jednostki Samorządów Terytorialnych

  • kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - mają charakter kredytów krótkoterminowych i podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym, w którym zostały zaciągnięte;

  • finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - mogą mieć charakter kredytów krótkoterminowych, średnioterminowych lub długoterminowych i są udzielane zgodnie z warunkami określonymi przez JST w dokumentacji określonej w procedurze zamówienia (SIWZ);


Rodzaje produktów kredytowych - Wspólnoty Mieszkaniowe

  • Kredyt inwestycyjny - przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z konserwacją, remontem, adaptacją lub modernizacją infrastruktury technicznej nieruchomości będących w zasobach Wspólnoty np.: remont dachu, wymiana instalacji, nadbudowa, ocieplenie budynku, budowa małej architektury itp. W szczególnych przypadkach kredyt może być przeznaczony na refinansowanie wydatków na realizację inwestycji poniesionych przez Kredytobiorcę z własnych środków.