Kredyty

Bank Spółdzielczy w Iłży jego Oddział i Filie oferuje kredyty dla gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej.Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.


Kredyt w rachunku bieżącym

Jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie. Kredyt w rachunku bieżącym jest przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności rolniczej.


Kredyt rewolwingowy

Jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności rolniczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.


Kredyt inwestycyjny

Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające m.in. na: zakupie maszyn, urządzeń lub wyposażenia przeznaczonych do produkcji rolnej, zakupie środków transportu, zakupie budynków lub budowli służących do produkcji rolnej, zakupie gruntów rolnych, budowie, przebudowie, remontu budynków lub budowli służących do produkcji rolnej oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Kredyty preferencyjne:

  • z dopłatami do odsetek - udzielane na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. wraz z późn. zmianami wprowadzającym Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz “Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”

  • z częściową spłatą kapitałuudzielane na inwestycje w gospodarstwach rolnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 92/2010 Prezesa ARiMR z dnia 6 września 2010 r. wraz z późn. zmianami wprowadzającym Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa polegającą na częściowej spłacie kapitału oraz zawierającym “Wykaz działalności w zakresie rolnictwa wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów lub częściowej spłaty kapitału”.