Polityka Prywatności

Bank Spółdzielczy w Iłży dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z bankowych serwisów internetowych. Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania przez nasz Bank informacji o użytkownikach serwisu internetowego www.bsilza.pl

1) Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies stosowane w serwisie internetowym Banku nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów Banku bądź indywidualne osoby.

3) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.

4) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

6) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8) Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresemhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Iłży. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.


Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:


1. Co to jest RODO?


Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza  m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.


2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?


Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.


3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?


Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.


4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?


Administratorem Państwa danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Iłży. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych lub z Inspektorem ochrony danych.


5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych?


Z Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Iłży mogą Państwo skontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@bsilza.pl lub telefonicznie pod nr. 48 361 03 00


6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?


Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu realizacji umowy, w tym w celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego,

 2. w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością bankową, w tym wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz w celu sprzedaży i marketingu bezpośredniego,

 3. gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

 4. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego w Banku,

 5. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwo zgody.7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?


Bank przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,

 2. dane transakcyjne,

 3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

 4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,

 5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej,

 6. dane wizualne (nagrywane dla celów bezpieczeństwa lub celów dowodowych).8. Kto jest odbiorcą moich danych?


Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

 2. Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,

 3. Związek Banków Polskich,

 4. Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

 5. Komisja Nadzoru Finansowego,

 6. biura informacji gospodarczej,

 7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

 8. Polski Bank Apeksowy S. A.

 9. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,

 10. podmioty,  którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?


Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.


10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?


Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania zgody.


11. Jakie uprawnienia mi przysługują?


W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),

 2. do sprostowania danych (art. 16. RODO),

 3. do usunięcia danych (art. 17 RODO),

 4. do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

 5. do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

 6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

 7. prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).

12. Do kogo mogę wnieść skargę?


przypadkach uznania, iż przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


13. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?


Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.


14. Skąd Bank ma moje dane osobowe?


Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem, natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.


15. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?


Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Obowiązek informacyjny


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia
4 maja 2016 r.)), dalej zwanym „RODO”, informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowy jest Banku Spółdzielczym w Iłży
  (ul. Rynek 1, 27-100 Iłża).

 2. Inspektorem ochrony danych w Banku Spółdzielczym w Iłży jest pracownik dostępny pod adresem: iod@bsilza.pl.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności bankowej,
  a w szczególności zawarcia i realizacji umowy dotyczącej produktu bankowego, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy, dokonania analizy zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, w celach marketingowych oraz w celach archiwalnych.

 4. Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności ustawy - Prawo bankowe. Uzależniony jest od zawartych przez Panią/Pana umów z Bankiem, a w szczególności umowy rachunku bankowego, umowy o bankowość elektroniczną, umowy o kartę płatniczą, umowy kredytu bankowego oraz innych umów o usługi bankowe i obejmuje: dane osobiste, dane teleadresowe, dane kontaktowe, dane finansowe oraz dane dotyczące posiadanych produktów i usług.

 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 • Biuro Informacji Kredytowej S.A.,

 • Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o.,

 • Związek Banków Polskich,

 • Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,

 • Komisja Nadzoru Finansowego,

 • Biura informacji gospodarczej,

 • spółki Grupy BPS,

 • banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,

 • podmioty, którym bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

 1. Okresy przechowywania/przetwarzania Pani/Pana danych osobowych wynikają z celów przetwarzania (dane osobowe przetwarzane są przez Bank do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub do momentu zrealizowania/ustania celów przetwarzania danych osobowych wynikających z umów zawartych przez Panią/Pana
  z Bankiem oraz upływu terminu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń),
  w szczególności terminy przechowywania/przetwarzania danych osobowych wynikają z ustawy – Prawo bankowe, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych, prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z RODO.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. W przypadku, gdy dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o ich źródle.

 5. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji przez Bank, w tym profilowania, przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o zasadach ich podejmowania, a także
  o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez Bank.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość świadczenia usługi przez Bank.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia reklamacji odnośnie sposobu obsługi wniosku.

 9. W przypadku pytań dotyczących obsługi wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej Banku lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bsilza.pl

Administrator -Bank Spółdzielczy w IłżyDane kontaktowe inspektora ochrony danych:

e-mail: iod@bsilza.pl

tel.: 483610300

Adres do korespondencji:
Bank Spółdzielczy w Iłży
ul. Rynek 1
27-100 Iłża
Inspektor Ochrony Danych