Oferty pracy

 Sprawność funkcjonowania Banku Spółdzielczego w Iłży zależy przede wszystkim od posiadania wymaganej liczby odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Pracownicy Banku Spółdzielczego w Iłży posiadają pełne kwalifikacje do pracy i są zatrudniani zgodnie z potrzebami wynikającymi z intensywnego rozwoju Banku. Naszym pracownikom zapewniamy możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach mających na celu nabycie nowych umiejętności oraz wiedzy dostosowanej do indywidualnych potrzeb i zajmowanego stanowiska.

Ze względu na dynamiczny rozwój Banku stale poszukujemy nowych pracowników. Tworzenie nowych placówek oraz poszerzanie asortymentu oferowanych usług powodują potrzebę zwiększania i udoskonalania zespołu pracowników.

Od kandydatów do pracy oczekujemy wysokich kwalifikacji, chęci zdobywania wiedzy, rzetelności, zaangażowania w powierzone zadania oraz wysokiego poziomu odpowiedzialności.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji, prosimy o przesłanie CV, na adres:

- e-mail: bsilza@bsilza.pl

lub

- Centrali Banku z dopiskiem „Praca” na kopercie
Adres Banku:

Bank Spółdzielczy w Iłży
ul. Rynek 1
27-100 Iłża
"Praca"

Bank zastrzega sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Przesłane CV zgodnie z art. 22(1) K. p. powinno zawierać następujące informacje:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata;

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

W przypadku podania dodatkowych danych innych niż wymienione od pkt 1-6 takich jak:

- znajomość języków,

- uprawnienia,

to na ich przetwarzanie należy wyrazić zgodę, poprzez zawarcie w CV zgody o następującej treści:

W nadsyłanych dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6, pkt. 1. lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez okres 12 miesięcy dla procesu rekrutacji prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 27-100 Iłża. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacją dla osób ubiegających się o pracę Banku Spółdzielczym w Iłży, na stronie www.bsilza.pl”.

.


Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.”.

Oferty nie zawierające zgody na przetwarzanie danych nie będą rozpatrywane.

Ponadto w przesłanym CV nie zależy zamieszczać wizerunku (zdjęcia).

Informacja dla osób ubiegających się o pracę w Banku Spółdzielczym w Iłży

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Iłży z siedzibą w 27-100 Iłża przy ul.Rynek 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 2. w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora, prosimy o kontakt na adres
  e-mail: iod@bsilza.pl,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do pracy
  w Banku Spółdzielczym w Iłży,

 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Bank Spółdzielczy w Iłży,

 5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), art. 6 ust. 1a, 1b, 1c Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018r.),

 6. podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji w Banku Spółdzielczym w Iłży. Pani/Pana dane osobowe wymagane przepisami Kodeksu Pracy i innych ustawach (wg. wskazań konkretnego ogłoszenia) przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził Pani/Pan przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne,

 7. posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody,

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z dnia 24.05.2018r.)

 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy i po tym okresie zostaną usunięte.