Bankowość internetowaklienci indywidualni eBankNet:

https://ebank.bsilza.pl/

Wniosek o uruchomienie usługi można pobrać tutaj .


klienci instytujonalni eCorpoNet:

https://ecorponet.bsilza.plBank Spółdzielczy w Iłży oferuje jedna z najnowocześniejszych , a zarazem bardzo bezpiecznych usług, dostęp do rachunku przez internet dla klientów indywidualnych - eBankNet oraz eCorponet dla klientów instytucjonalnych. Udostępnienie tej usługi jest możliwe po założeniu znajdującego sie na stronie internetowej wniosku (zał. Nr 1)oraz po podpisaniu w wybranej placówce Banku Umowy świadczenia usług za pośrednictwem systemu bankowości internetowej „e-konto”.

Warunkiem podpisania umowy na korzystanie z systemu eBankNet jest posiadanie rachunku.

Klient który nie posiada rachunku w Banku, składając wniosek o udostępnienie systemu eBabnkNet zobowiązany jest do jego otwarcia. Rachunek zostanie założony zgodnie z aktualnymi procedurami i obowiązującym w tym zakresie regulaminem.

Zasady korzystania z bankowości elektronicznej

Korzystając z Internetu nie tylko w przypadku bankowości elektronicznej należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 1. Oprogramowanie

 • Stosuj oprogramowanie antywirusowe oraz firewall i dbaj o ich aktualizację.

 • Korzystaj z legalnego oprogramowania, stosuj się do zaleceń producenta systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instaluj uaktualnienia tych programów.

 • Logując się do systemu używaj wyłącznie linków podanych na stronach Banku Spółdzielczego w Iłży lub wpisuj adres do stron transakcyjnych (https://ebank.bsilza.pl/) samodzielnie w pasek przeglądarki.

 1. Bezpieczne logowanie

 • Do znalezienia strony logowania nigdy nie korzystaj z wyszukiwarek internetowych. Znalezione w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających wirusy.

 • Przed zalogowaniem sprawdź, czy połączenie z bankiem jest szyfrowane – powinna się pojawić kłódka na pasku przeglądarki.

 • Sprawdzaj prawidłowość certyfikatu.

 • Do zalogowania w serwisie transakcyjnym Banku Spółdzielczego w Iłży wykorzystywany jest wyłącznie Identyfikator oraz dowolnie ustanowione hasło alfanumeryczne składające się z 8-20 znaków.

 • Przypominamy, że Bank Spółdzielczy w Iłży nigdy nie żąda podawania haseł jednorazowych podczas logowania do serwisu transakcyjnego! Jeśli nie zastosowałeś się do naszych zaleceń i podałeś hasła na stronie logowania natychmiast usuń całą listę, na której znajdują się wpisane przez Ciebie hasła i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem Spółdzielczym w Iłży.

 • Bank Spółdzielczy w Iłży nigdy nie prosi o podanie telekodu, danych kart płatniczych i kredytowych oraz danych dotyczących Twojego telefonu (takich jak numer, marka i model) w czasie logowania, sprawdzania stanu konta i przeglądania historii operacji.

 • Bank Spółdzielczy w Iłży nie wysyła na telefon komórkowy żadnych certyfikatów bezpieczeństwa lub innych aplikacji do zainstalowania.

 • Nigdy nie udostępniaj osobom trzecim identyfikatora ani hasła dostępu. Identyfikator jest poufnym numerem nadawanym przez Bank, nie możesz go zmienić.

 • Hasło do logowania w serwisie ustalasz samodzielnie, możesz je zmieniać w serwisie transakcyjnym..

 • Wpisując identyfikator i hasło należy upewnić się, że nikt ich nie podpatruje. Nie należy korzystać z usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach, np. w kawiarenkach internetowych.

 • Stosuj bezpieczne hasła.

 • Nie zapisuj nigdzie haseł służących do logowania do kanałów zdalnych i pamiętaj o ich regularnej zmianie.

 • Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera. Po zakończeniu pracy wyloguj się i zamknij przeglądarkę.

 • Sprawdzaj datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego logowania do systemu.

 • Jeśli przy logowaniu pojawią się dodatkowe pola do podania haseł jednorazowych lub zauważysz jakiekolwiek nieprawidłowości – nie podejmuj kolejnych prób, natychmiast skontaktuj się z Bankiem Spółdzielczym w Iłży.

 1. Wiadomości e-mail i rozmowy telefoniczne

 • Bank Spółdzielczy w Iłży nigdy nie wysyła do klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych danych.

 • Bank Spółdzielczy w Iłży nigdy nie wysyła wiadomości z prośbą o aktualizację danych.

 • Bank Spółdzielczy w Iłży nigdy nie podaje w przesyłanych wiadomościach linków do stron transakcyjnych.

 1. Listy, wiadomości e-mail lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji.

 • Wiadomości e-mail wysyłane przez Bank Spółdzielczy w Iłży są opatrzone podpisem cyfrowym. Zawsze sprawdzaj poprawność certyfikatu.

 • Nie przesyłaj nikomu swoich danych w e-mailu.

 • Nie otwieraj wiadomości i dołączonych do nich załączników nieznanego pochodzenia. Często załączniki takie zawierają wirusy lub inne oprogramowanie, które pozwala na szpiegowanie Twoich działań.

 • Nie klikaj na linki w wiadomościach jeśli pochodzą od nieznanych nadawców. Mogą one prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających szkodliwe oprogramowanie.

Jeśli otrzymałeś jakąkolwiek podejrzaną wiadomość e-mail, która sugeruje powiązanie z naszym Bankiem - prosimy o zgłoszenie tego przypadku do Banku Spółdzielczego w Iłży

Pamiętaj, że hasła jednorazowe służą wyłącznie do zatwierdzania samodzielnych operacji dokonywanych w serwisie transakcyjnym. Jeśli już podałeś hasła na stronie logowania natychmiast usuń całą listę, na której znajdują się wpisane przez Ciebie hasła i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem Spółdzielczym w Iłży.


Składanie i realizacja zleceń

 • Utworzenie zlecenia przelewu polega na wypełnieniu elektronicznego formularza umieszczonego na stronie internetowej Banku oraz potwierdzeniu wprowadzenia danych poprzez autoryzację za pomocą hasła jednorazowego. Użycie nieprawidłowego hasła jednorazowego powoduje odrzucenie zlecenia.
 • Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia dyspozycji przelewu, a w szczególności z podania błędnego numeru lub nazwy rachunku, bądź niewłaściwej nazwy siedziby placówki Banku prowadzącej rachunek, całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 • Po wysłaniu zlecenia do Banku, po przystąpieniu przez Bank do jego realizacji, nie może być ono odwołane.
 • Zlecenie przelewu jest realizowane w granicach salda / limitu dostępnego na rachunku.

  Zlecenia złożone w dniu roboczym do godz. 13:00, są realizowane w dniu złożenia.

Zlecenia złożone w dniu roboczym po godz. 13:00 i w dni wolne od pracy realizowane są 
w najbliższym dniu roboczym. Wszystkie soboty są zaliczane do dni wolnych od pracy.

Autoryzacja

Pierwsza autoryzacja dokonywana jest przez system w momencie wejścia na stronę internetową za pomocą:

  - identyfikatora ( osobistego kodu nadawanego przez Bank ) oraz

- indywidualnego hasła .przy czym wymiana hasła wymuszana przy pierwszym zalogowaniu się do systemu (od 8 do 16 znaków)

 1. Klient odpowiada za utrzymanie poufności hasła oraz haseł jednorazowych.

 2. Identyfikatorem, hasłem, hasłami jednorazowymi może posługiwać się tylko Użytkownik.

 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawniania hasła oraz haseł jednorazowych osobom trzecim.

Zasady bezpieczeństwa Usług Bankowości Internetowej

 1. W przypadku wystąpienia podejrzeń co do znajomości hasła lub dostępu do niego przez osoby trzecie, Klient powinien niezwłocznie dokonać zmiany hasła.

 2. Jeżeli na skutek działania osób nieuprawnionych Klient nie będzie mógł uzyskać dostępu do systemu eBankNet, w szczególności na skutek zmiany przez osobę nieuprawnioną hasła, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu zablokowania dostępu do systemu eBankNet oraz uzyskania nowego hasła.

Zablokowanie oraz zastrzeżenie w eBankNet

 1. Ze względów bezpieczeństwa operacje dokonywane za pomocą systemu eBankNet są monitorowane przez Bank. W przypadku wystąpienia podejrzenia działania osoby nieuprawnionej, Bank zastrzega prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do systemu eBankNet.

 1. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do systemu eBankNet w przypadku stwierdzenia korzystania z systemu eBankNet przez Klienta w sposób sprzeczny z Regulaminem, innymi uregulowaniami Banku oraz obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Odblokowanie hasła wymaga telefonicznego kontaktu Klienta z Bankiem oraz pozytywnego zweryfikowania tożsamości Klienta.

Opłaty

 1. Za czynności związane z systemem eBankNet Bank pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe potrącając je z salda rachunku.

 2. Należne opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z aktualnie obowiązującą „Taryfą opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziale,Filiach oraz Punktach kasowych” wprowadzoną Uchwałą Zarządu Banku.

 3. Wysokość stawek opłat i prowizji może ulegać zmianom. Stawki opłat i prowizji są ustalane 
  z uwzględnieniem sytuacji gospodarczej oraz poziomu ponoszonych przez Bank kosztów operacji.