Kredyt mieszkaniowy w programie MIESZKANIE DLA MŁODYCH

Kredyt przeznaczony jest na nabycie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, będącego pierwszym mieszkaniem na zasadach określonych Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz.U. z 2013 r. poz. 1304 ).

Pomoc państwa polega na dofinansowaniu wkładu własnego w związku z nabyciem nowo wybudowanego mieszkania lub domu od osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaciągnięciem na ten cel kredytu.

Dofinansowanie może zostać udzielone m.in.:

1) jeżeli nabywca złożył wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończył 35 lat,

2) jeżeli mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy,

3) jeżeli mieszkanie zostało po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę,

4) jeżeli powierzchnie użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

- 75% dla lokalu mieszkalnego i 100 m2 dla domu jednorodzinnego

- 85 m2 dla lokalu mieszkalnego i 110 m2 dla domu jednorodzinnego – w przypadku gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci,

5) jeżeli cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie.


Link do Wyciągu z tabeli oprocentowania kredytów (Mieszkanie dla Młodych)

Link do Taryfy opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych