Bank Spółdzielczy w Iłży


Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg/reklamacji klientów.

Klient Banku Spółdzielczego w Iłży, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia skarg/reklamacji według poniższych zasad:


1)  Klient może składać skargę/reklamację w formie:

a)  pisemnej - osobiście, w jednostce organizacyjnej Banku, albo przesyłką pocztową;
b)  ustnej - w rozmowie bezpośredniej z pracownikiem przyjmującym skargę/reklamację -
     osobiście lub telefonicznie;

c)  elektronicznej z wykorzystaniem adresu poczty elektronicznej Banku: bsilza@bsilza
2)  Dane kontaktowe jednostek organizacyjnych Banku udostępnione są na stronie internetowej
     Banku: www.bsilza.pl.

3)  Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane
      Klienta. Zaleca się przynajmniej obok imienia i nazwiska podanie danych kontaktowych takich
      jak: adres, telefon, e-mail.
4)  W przypadku złożenia skargi/reklamacji w sposób inny niż za pośrednictwem poczty lub
     posłańca, Bank na życzenie klienta przekazuje mu potwierdzenie złożenia skargi/reklamacji w
     trybie z nim uzgodnionym.

5)  Klient może składać skargę/reklamację przez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem
      posiadającym zwykłą formę pisemną, chyba że istnieją szczególne uwarunkowania faktyczne
      wskazujące na konieczność zachowania innej formy szczególnej.

6)  Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

7)  Bank rozpatruje i udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie
     później niż w terminie do
30 dni od daty jej otrzymania. Do zachowania terminu liczy się wysłanie
     odpowiedzi przed jego upływem.

8)  W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia
     postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy nie może zostać dotrzymany, Bank przed
     upływem tego terminu, informuje klienta o:

a)  przyczynie opóźnienia;
b)  wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone;
c)  wskazuje przewidywany termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi, który nie może
     przekroczyć
60 dni od dnia otrzymania skargi/reklamacji.

9)   Odpowiedź na skargę/reklamację jest udzielana w postaci papierowej za pośrednictwem poczty
       listem poleconym lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji.

10) Odpowiedź na skargę/reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na
       wniosek Klienta.

11) Udzielenie odpowiedzi na skargę/reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej możliwe
       jest tylko w sytuacji, gdy treść tej odpowiedzi nie naraża Banku na postawienie zarzutu o
       ujawnieniu tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym.


Klient może złożyć odwołanie na sposób załatwienia skargi/reklamacji do Zarządu Banku, a w przypadku jeżeli odpowiedzi udzielał Zarząd do Rady Nadzorczej.

Klienci Banku mogą wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie swojej sprawy do Rzecznika Finansowego, a Klienci będący konsumentami mają również możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Bank Spółdzielczy w Iłży podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.