NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA


 • Czym jest EURO-FATCA?

Standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard, CRS), to wymóg zgłaszania i gromadzenia informacji obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie, w tym również Banki Spółdzielcze. Euro-Fatca ma w celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

 • Kogo dotyczy Euro-Fatca?

Celem Euro-Fatca jest ustalenie rezydencji podatkowej Klientów. Zgodnie z wymogami Euro-Fatca instytucje finansowe – w tym Banki Spółdzielcze mają obowiązek wskazania Klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich rachunki bankowe. Informacje te muszą następnie zostać przekazane lokalnym organom podatkowym.

 • Dlaczego Bank pyta mnie o mój kraj(e) rezydencji podatkowej?

Zgodnie z Euro-Fatca, lokalne organy podatkowe wymagają od instytucji finansowych, w tym również od Banków Spółdzielczych, aby zbierały, a następnie raportowały informacje dotyczące statusu podatkowego swoich klientów.

Jeśli klient będzie otwierał nowy rachunek bankowy, produkt finansowy lub dokona jakiejkolwiek zmiany swoich danych, może zostać poproszony przez Bank Spółdzielczy w Iłży o dostarczenie dodatkowych informacji. Zgodnie z wymogami CRS, Bank jest zobowiązany uzyskiwać takie dane od swoich klientów. Informacje, o które prosi Bank mogą zostać dostarczone przez Klientów.

Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla Podmiotów.

 • Czy jest to praktyka stosowana przez wszystkie banki?

Tak, wszystkie instytucje finansowe w tym wszystkie banki w Polsce mają obowiązek postępowania zgodnie z wymogami Euro-Fatca.

 • Jakie informacje Klient jest zobowiązany dostarczyć do Banku Spółdzielczego w Iłży ?

W związku z wymogami CRS, Bank Spółdzielczy w Iłży poprosi o dostarczenie poniższych informacji:

Klient Indywidualny:

 • - imię i nazwisko;

 • - aktualny adres zamieszkania;

 • - miejscowość i kraj urodzenia; 

 • - data urodzenia; 

 • - kraj/ kraje rezydencji podatkowej;

 • - numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

Klient Instytucjonalny/Podmioty prawne:

 • - nazwa;

 • - aktualny adres siedziby (w tym kraj);

 • - kraj/ kraje rezydencji podatkowej; 

 • - status podmiotu;

 • - dane osoby kontrolującej - dane osoby fizycznej;

 • - numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN.

 • Jak zdefiniować, który kraj jest moim krajem rezydencji podatkowej?

Zdefiniowanie kraju rezydencji podatkowej zależy od oceny dokonanej na podstawie ustaw podatkowych, umów międzynarodowych oraz innych okoliczności. W przypadku pytań dotyczących Państwa kraju rezydencji  podatkowej, prosimy skontaktować się z niezależnym doradcą, gdyż Bank Spółdzielczy w Iłży nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

 • Jak często muszę przekazywać te informacje do Banku Spółdzielczego?

Po otrzymaniu przez Bank Spółdzielczego w Iłży ważnego Oświadczenia Klienta złożenie kolejnego konieczne będzie jedynie w związku z aktualizacją informacji dotyczących rachunku lub jeśli uznamy, że status wymagający raportowania w świetle przepisów CRS mógł ulec zmianie.

 • Jeśli dostarczyłem wszystkie niezbędne informacje, dlaczego Bank prosi mnie o przesłanie dodatkowych dokumentów?

Bank Spółdzielczy w Iłży jest prawnie zobowiązany do zweryfikowania wszystkich informacji dostarczonych przez klienta. W celu potwierdzenia tożsamości lub zadeklarowanego kraju rezydencji podatkowej, Klient może zostać poproszony dodatkowo o dostarczenie kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.

 • Jakie informacje zostaną przekazane do lokalnych organów podatkowych?

Do lokalnych organów podatkowych zostaną przekazane dane dostarczone przez Klienta na formularzach: Oświadczenie CRS dla Klientów Indywidualnych lub Oświadczenie CRS dla Podmiotów, a także informacje o rachunkach i produktach klienta, włączając w to m.in.:

 • saldo rachunku lub wartość;

 • łączną kwotę wpłaconych odsetek lub płatności.

 • Gdzie uzyskam dodatkowe informacje?

W przypadku pytań dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy skontaktować się z lokalnym organem podatkowym lub niezależnym doradcą, gdyż Bank nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/.